Proclaimer en Privacy beleid

Proclaimer

Zon advocatenkantoor doet haar uiterste best om deze website zo actueel als mogelijk te houden. Wees je er echter bewust van dat zowel wetgeving als rechtspraak continu in beweging en ontwikkeling is. Als gevolg daarvan kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig en/of juist is. Bij twijfel of vragen kunt u bellen (030-3040128) voor overleg, of mail naar info@zonadvocaten.nl

Privacy beleid

Voor Zon advocatenkantoor is de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Er wordt zorg voor gedragen dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Zon advocatenkantoor verwerkt.

Grondslagen voor verwerking

Zon advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou te kunnen communiceren. Zon advocatenkantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
• Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures
• Het innen van declaraties.
• Advisering, bemiddeling en verwijzing.
• Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
• Marketing- en communicatieactiviteiten.
Zon advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door jou op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
Zon advocatenkantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
• wettelijke verplichting
• uitvoering van een overeenkomst
• verkregen toestemming van betrokkene(n)
• gerechtvaardigd belang

Het delen van je gegevens

Zon advocatenkantoor deelt je persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken (niet uitsluitend) aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Zon advocatenkantoor zoals een IT-leverancier of een advocaat die gespecialiseerd is op een bepaald rechtsgebied, maar ook het verstrekken van je persoonsgegevens in verband met het opmaken van notariële akten en overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast zal Zon advocatenkantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Zon advocatenkantoor jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Zon advocatenkantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

Beveiliging

Zon advocatenkantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Zon advocatenkantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Bewaartermijn
Zon advocatenkantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je mailen aan liesbeth@zonadvocatenkantoor. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Zon advocatenkantoor aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, vraagt Zon advocatenkantoor je ter verificatie inzage van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Zon advocatenkantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Zon advocatenkantoor (www.zonadvocaten.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genoemd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of buttons die u doorsturen naar social media netwerken of websites van derden, zoals Twitter of LinkedIn. Zon advocatenkantoor houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
Zon advocatenkantoor houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Cookies

Zon advocatenkantoor maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De website van Zon advocatenkantoor maakt gebruik van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Zon advocatenkantoor geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Zon advocatenkantoor heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Wijziging privacy statement

Zon advocatenkantoor heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het kantoor gepubliceerd.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met mr. E.M. Hetterscheidt.

Dit privacy statement is opgesteld in mei 2018.